دانلود رایگان


كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت - دانلود رایگاندانلود رایگان 1 7 زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه با کمک تصاویر ماهواره‌ای و نیز نقشه زمین‌شناسی 1:100000 تهیه شده توسط سازم?

دانلود رایگان كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت در سال های اخیر بنابر نظریه تکتونیک صفحه ای و پیدایش ذخائر مس در ارتباط با صفحات لیتوسفری در زمین و به عبارتی وابستگی با لبه های آنها، زون های فرورانش و محورهای گسترش آنها در زمان و مکان تاکید شده است. نمونه توده های مس پورفیری را در چهارچوب الگوی تکتونیک صفحه ای به نواحی قوس های آتشفشانی و قوس های پشته ای که در طرف قاره جای دارند، به فرورانش پوسته اقیانوسی نسبت می دهند [24]، از این رو بین عوامل تکتونیکی و ساختاری با زون های کانی سازی شده ارتباط تنگاتنگی قابل پیش بینی است.. بنابراین با توجه به تاثیر عوامل تکتونیکی و عناصر ساختاری در تمرکز و پیدایش ذخائر مس پورفیری، تعیین این ارتباط لازم به نظر می آید. تحقیق حاضر نیز با هدف تعیین این ارتباط و در ادامه، اولویت بندی برای اکتشاف و تعیین مناطق دارای پتانسیل مناسب برای اکتشاف مس در بخشی از کمربند آتشفشانی ایران مرکزی (محدوده 1:100000 چهارگنبد) صورت گرفته است.
محدوده مورد مطالعه بخش جنوب غربی چهارگوش 1:100000 چهارگنبد با مختصات ˚56 االی́ 15 ˚56 طول شرقی و ΄30 ˚29 الی ΄45 ˚29 عرض شمالی، بعلت عدم دسترسی به داده های ژئوفیزیک هوائی با مقیاس مناسب از کل منطقه (مرکز ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در کل برگه 1:100000 چهارگنبد برداشت هوائی با فاصله خطوط پرواز km 5/7 داشته ولی تنها در بخش جنوب غربی برگه برداشت هوائی با فاصله خطوط پرواز m 200 انجام گرفته است) انتخاب گردید، منطقه چهارگنبد بخشی از نقشه 1:250000 سیرجان است.
به منظور تامین هدف تحقیق، نوشتار حاضر به 5 فصل مجزا اما مرتبط تقسیم بندی گردیده است. در فصل اول کلیاتی از روند انجام تحقیق، اهمیت موضوع مورد تحقیق، محدوده مورد مطالعه، اهداف قابل دستیابی و روش کلی انجام آن آورده شده است، در فصل دوم به منظور تعیین عناصر ساختاری موثر در کانه زائی مس پورفیری، با استفاده از فایلهای رقومی مربوطه و تصویر ماهواره ای لندست منطقه، تهیه شده از سازمان نقشه برداری کرمان، به شناسائی عناصر و پارامترهائی که در کانه زائی مس پورفیری موثر باشند، پرداخته و لایه های اطلاعاتی مرتبط تشکیل شده است. در فصل سوم جهت تهیه نقشه پتانسیل کانی زائی منطقه از دو روش منطق فازی[1] و وزنهای نشانگر[2] استفاده شده است که برای تعیین ارتباط بین عناصر ساختاری موثر و پتانسیل یابی مس از روش وزنهای نشانگر این ارتباط مکانی به طور کمی اندازه گیری و تعیین شده، سپس با استفاده از روش منطق فازی و بر اساس نتایج به دست آمده از روش وزنهای نشانگر، اقدام به تعیین مناطق با پتانسیل مناسب شده است. فصل چهارم تحت عنوان ژئوفیزیک اکتشافی ارائه شده است. با توجه به اینکه داده های دیجیتال با مقیاس مناسب از منطقه در اختیار نبوده و بخش ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی کشور تنها نقشه تهیه شده از داده های مغناطیس سنجی با خطوط پرواز 200 متر را در اختیار قرار داده است، از نقشه های موجود امکان استفاده برای تشکیل لایه اطلاعاتی در محیط GISنبود و از این اطلاعات که شامل داده های دیجیتال ژئوفیزیک هوائی km) 5/7) و نقشه های شمارش عناصر رادیواکتیو و نقشه های مغناطیس سنجی هوائی 200 متر می باشد، در راستای تایید تفاسیر بررسیها در محیط GIS استفاده گردید. در پایان و در فصل پنجم، نتیجه گیری کلی از کار انجام گرفته و نتایج حاصله در طی انجام تحقیق آورده شده است و علاوه بر آن در این فصل پیشنهاداتی نیز جهت بهبود روشهای به کار گرفته و همینطور پیشنهاد و بهره گیری از روش های دیگر نیز گنجانده شده است.
در این تحقیق برای پردازش داده های ماهواره ای از نرم افزارهایArcviewfull ، ENVI4، Microstation، ArcGIS9 استفاده شده است. علاوه بر آن نرم افزارهاي MagPick و Surfer8 نیز در تهیه و تحلیل نقشه هاي مغناطيس سنجی هوائی به کار گرفته شده اند. همچنین در راستای گردآوری و تهیه داده های مورد نیاز (فایل های رقومی مربوطه، تصویر ماهواره ای منطقه و داده های ژئوفیزیک هوائی منطقه)، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان زمین شناسی استان کرمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه همکاری صمیمانه داشته اند که در اینجا از تمامی این سازمانها قدردانی و تشکر می شود.

براي مطالعه کره اي که بر روي آن زندگي مي کنيم، به کارگيري تمامي رشته هاي علمي به درک محيط و عوامل مؤثر بر تغييرات آن كمك مي كند. يکي از ابزارهاي مؤثر در زمينه مطالعات محيط زيست و علوم زمين، استفاده از فناوري سنجش از دور و بهره گيري از داده های ماهواره اي است. شناخت بسياري از منابع نظير خاک، آب، معادن، پوشش گياهي و پايش پديده هاي زيانباري مانند سيلاب ها، بيابان زايي، فرسايش آبي و بادي، حرکت تپه هاي ماسه اي، شوري آب، لازمه دستيابي به توسعه پايدار است [8]. استفاده از فن آوري دورسنجي و به کارگيري داده هاي ماهواره اي به دلايل زير حائز اهميت مي باشند:
الف- داده هاي ماهواره اي منطقه وسيعي را نسبت به ساير داده ها نظير عکسهاي هوايي و نقشه برداري زميني، پوشش مي دهند.
ب- ثبت انعکاسات انرژي الکترومغناطيسي علاوه بر طيف مرئي، در طول موجهاي خارج از اين طيف نيز صورت مي گيرد.
ج- پوشش تکراري داده هاي ماهواره اي، در يک فاصله زماني منظم، امکان مطالعه و نمايش تغييرات فرآيند هاي پويا را براي مناطق مختلف امکانپذير مي سازد.
د- بکارگیری داده های ماهواره ای اغلب موجب کاهش هزینه و افزایش دقت و سرعت مي گردد [8].
کاربرد سنجش ازدور در مطالعات اکتشافي نيز گسترده مي باشد. تصاوير ماهواره هاي مختلف با توجه به تفکيک هاي طيفي گسترده (تصاوير چند طیفی[3] و استر) داراي قابليت ثبت امواج الکترومغناطيسي بازتابي پديده هاي مختلف از جمله مواد معدني مي باشند. از جمله کاربرد هاي آن استفاده از روشهاي دورسنجي مانند روش کروستا در بارزسازي اکسيدهاي آهن و بوکسيت [6] مي باشد. همچنين تعيين هاله هاي دگرساني هيدروترمال و جدايش انواع آلتراسيونها و جدا کردن انواع کاني هاي مختلف نيز از توانايي هاي شگرف علم سنجش از دور مي باشد.
[4]GIS
سنجش از دور حجم زيادي از اطلاعات را توليد مي كند. اين اطلاعات نه فقط در يك زمان، بلكه در دوره ها و زمانهاي مختلف توليد و جمع آوري مي شود كه مي توان از آنها براي كشف و مطالعه پديده ها استفاده نمود. بسياري معتقدند تلفيق [5]RS و GIS پتانسيل استفاده از داده هاي سنجش از دور را به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد. سامانه اطلاعات جغرافيايي مي تواند به راحتي با اطلاعات سنجش از دور تلفيق شود.
در گذشته انتخاب، ارزيابي وترکيب شواهد و مدارک ذخاير معدني با کمک يکسري ميز هاي سبک و مجهز به سيستم روشنايي انجام مي شد، بدين ترتيب که نقشه هاي گوناگون بر روي کاغذهاي شفاف تهيه شده و سپس نقشه را به طور فيزيکي روي يک ميز سبک روي هم قرار مي دادند تا روابط مشترک ميان آنومالي ها تعيين شود. با افزايش تعداد نقشه ها، اين فرايند مشکل و گاهي غير ممکن مي باشد. در سالهاي اخير با توجه به رشد روزافزون داده هاي فضايي و غير فضايي در زمين شناسي و همچنين قابليتهاي متعدد سنجش از دور و GIS در جمع آوري، مديريت و تجزيه و تحليل داده ها، توجه زيادي به اين فن آوري ها (RS&GIS) در علوم زمين شده است.
در تعيين ارتباط بين پارامترهاي ساختاري موثر در کانه زائي مس، بعضي از پارامترها مانند لايه آلتراسيون مناسب از تکنيکهاي سنجش از دور تهيه شده وآنگاه همراه با لايه هاي ديگر در محيط GIS با ايجاد يک پايگاه مناسب داده ها، فضاي مناسبي را براي دسترسي به اطلاعات معدني و تحليل داده ها و تعيين مناطق جديد اکتشافي پديد مي آورد. همچنين توسط اين سيستم مي توان در مقياس هاي مختلف به طراحي شبکه برداشت، تعيين مکانهاي حفر گمانه، تونل و چاه اکتشافي، تهيه مقاطع مختلف و نظاير آن پرداخت. از جمله خصوصيات و ويژگيهاي GIS که توانايي اين فناوري را در زمينه هاي مختلف کاربردي نمايان مي سازد، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
الف. مدل سازي جهان واقعي: نمايش جهان واقعي، با همه ويژگيها و پيچيدگيهاي آن در رايانه امري غيرممكن و غير ضروري است. هنر GIS آن است که اطلاعات مورد استفاده را مختصر و جهان واقعي را ساده سازي مي نمايد. به بيان بهتر GIS تنها آن بخش از جهان واقعي را كه مورد نياز است، انتخاب و بر اساس آن يك مدل مفهومي[6] ايجاد مي كند كه تحليلهاي لازم بر روي اين مدل انجام گرفته و سرانجام نتايج به همان جهان واقعي که اطلاعات اوليه و پايه از آنجا آمده است، مرتبط مي گردد [8].
ب. مديريت همزمان داده هاي توصيفي و مكاني: GISبا استفاده از سيستم مديريت پايگاه داده ها[7] مي تواند جهت اداره عناصر گرافيکي و غيرگرافيکي داده هاي توصيفي و مکاني به کار رود. علاوه برآن يك سيستم مديريت پايگاه داده مناسب مي تواند پشتيباني براي كاربران و پايگاه داده هاي چندگانه بشمار رفته و يك شيوه بهنگام سازي كارآمد، كاهش اطلاعات تكراري (زايد) و نيز استقلال، امنيت و انسجام داده ها را ميسر سازد.
ج. توانايي تلفيق داده هاي توصيفي و مکاني: از جمله مزاياي منحصر بفرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، كه در ديگر سيستمهاي مبتني بر داده كمتر ديده مي شود، توانايي اين سيستم در بكارگيري همزمان داده هاي توصيفي ارتباط داده شده با مکان مي باشد، که بر مبناي سيستم مختصات مرجع جهاني يا محلي، زمين مرجع[8] شده اند.
د. تحليل و آناليز داده ها: يک سيستم GIS اين قابليت و توانايي را دارد که بر روي داده هاي ورودي شامل عوارض با خصوصيات و توصيفات مختلف تحليلهاي ويژه اي نظير روي هم اندازي، همسايگي، درون يابي، شبکه و را انجام داده و خروجي هاي مناسب را از آن تهيه و نمايش دهد.


همانطور که در مقدمه نيز اشاره شد، با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت، و با توجه به محدود بودن ذخيره معادن فعال موجود، لزوم شناخت مناطق داراي پتانسيل مناسب بسيار ضروري بنظر مي رسد. در همين راستا و با توجه به مشخص شدن و به اثبات رسيدن تاثير عوامل ساختاري و پارامترهاي ديگر در هدايت محلولهاي غني از عناصر معدني و بخصوص مس پورفيري [24]، در اين تحقيق سعي گرديده است به اين ترتيب اهداف زير دنبال شود:
1- تعيين عوامل ساختاري و پارامترهاي مؤثر در کانه زائي مس پورفيري.
2- تهيه و يا گردآوري داده هاي مورد نياز جهت تعيين ارتباط.
3- بارز سازي نواحي آلتراسيون هيدروترمال با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي منطقه.
4- طبقه بندي سازندهاي زمين شناسي بر اساس ميزان مطلوبيت در کانه زايي مس.
5- تهيه اطلاعات مربوط به كليه انديس هاي مس موجود در محدوده مورد مطالعه.
6- تعيين ارتباط بين عناصر ساختاري وکانه زايي مس پورفيري.
7- در نهايت تعيين مناطق داراي پتانسيل مطلوب براي مس پورفيري در محدوده مورد مطالعه، با استفاده از منطق فازي.
8- استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی (مغناطیس سنجی هوایی و رادیومتری) منطقه در راستای تایید مناطق پتانسیل یابی شده.

منطقه مورد مطالعه، بخش جنوب غربی برگه چهارگنبد، بخشی از چهارگوش سیرجان است که با مختصات ˚56 الی́ 15 ˚56 طول شرقی و ΄30 ˚ 29 الی΄45 ˚ 29 عرض شمالی در شمال شرقی شهرستان سیرجان در استان کرمان جای دارد (شکل1-1).
مهمترین رودخانه در این برگه، رودخانه سرخ است که از شمال شرقی وارد منطقه مورد مطالعه شده و در حین گذر از پهنای برگه مذکور به آبهای روان از دامنه شمالی کوه "چهلتن" و دامنه جنوبی "کوه پنج" می پیوندد.
ریخت کوهستانی به همراه بارندگی کم، موجب گشته تا کشاورزی تنها در معدود بخش هایی از ورقه مورد مطالعه رونق داشته باشد. آب و هوای منطقه کوهستانی است بطوریکه دارای تابستانهای نسبتا گرم و زمستانهای سرد و خشک است.
. اصلی ترین راه ارتباطی در منطقه مذکور، راه ترانزیت کرمان-سیرجان-بندرعباس است که تقریبا با راستای شرقی- غربی پهنای برگه را پیموده و آنگاه به سوی جنوب (سمت سیرجان) ادامه می یابد.

[1]Fuzzy Logic
[2]Weights of Evidence
[3]High spectral
[4]Geographical Information Systems
[5]Remote Sensing
[6]Conceptual Model
[7]DBMS
[8]Georeference


1 5 موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی منطقه مورد مطالعه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معرفی رشته مهندسی معدن - arakut.ac.ir

... آباد و کوه پلنگ، منگنز و مس در ... شود و در آن به ... با توجه به وجود معادن ...

مس - فوروم ایران آمریکا

16.01.2011 · سعدمحمدي با توجه به حجم صادرات مس و انتخاب شركت ملي صنايع مس ايران بعد از نفت بعنوان نخستين صادركننده گفت: به منظور شناسايي معادن و پتانسيل‌هاي جديد مس هم‌اكنون در 49 نقطه كشور اكتشاف فعال شده است.

تاریخچه تهیه مس - daneshnameh.roshd.ir

با توجه به این ... منابع طبیعی مس مس و آلیاژهای آن در اکثر ... گردید و معادن شیلی که ...

انواع باریت و کاربرد آنها

... با کانه هاي سرب و روي، مس ... و توجه به اکتشاف و ... از آن در استخراج وب مس و ...

یدک معدن - روش استخراج معادن سطحی

... را با توجه به نوع ... زیر آن به طور کامل و صد در صد ... شده اند و بیشتر در معادن مس به ...

انواع باریت و کاربرد آنها

... با کانه هاي سرب و روي، مس ... و توجه به اکتشاف و ... از آن در استخراج وب مس و ...

مراحل اکتشاف معدن طلا - mineplus.loger.ir

جداسازی طلا و پالایش آن، ... با توجه به کشف و ... در سال‌های اخیر چندین معدن طلا و مس با ...

www | دانلود (تحقیق كاربرد نانوفناوري در صنايع الكترونيك)

... كشف معادن مس با توجه به ... مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع ...

مس و کاربرد ها ... - Page 2 - P30World Forums

29.05.2008 · مس در طبيعت: مس در طبيعت به صورت مس خالص، سولفيدي يا اکسيدي موجود است که بيشتر به حالت کاني‌هاي سولفيدي چون کالکوپيريت، بورنيت و کالکوزيت يافت مي‌شود.

یدک معدن - روش استخراج معادن سطحی

... را با توجه به نوع ... زیر آن به طور کامل و صد در صد ... شده اند و بیشتر در معادن مس به ...

یدک معدن - روش استخراج معادن سطحی

... را با توجه به نوع ... زیر آن به طور کامل و صد در صد ... شده اند و بیشتر در معادن مس به ...

وکتور کادر-وکتور قاب-وکتور فریم-وکتور حاشیه-ابزار طراحی ...

نوشته قبلی پیشین كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

معماری به روز - مطالب ابر نقشه های ساختمانی

... است که در روشنایی با ... كشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در ...

زمین,زمین شناسی,کارشناسی,پایان نامه,ارشد,سوالات امتحانی ...

توجه: برای پیدا کردن مطلب مورد نظر و مقایسه آن با سایر موارد مشابه، Ctrl و f را بزنید، کادر جست و جو در مرورگر باز می شود، یک کلید واژه وارد کنید و مطلب مورد نیازتان را پیدا کنید.

انواع باریت و کاربرد آنها

در فناوری ایجاد خلا، ، به عنوان فلز جذب کننده گازهای باقیمانده، و مقادیر کمی از آن در استخراج وب مس و سرب به عنوان کاهنده (گیرنده اکسیژن) و عامل احتراق و برطرف کننده گازها به کار می رود.

روش‌هاي ژئوفيزيكي در اکتشاف نفت و گاز

کاربرد در اکتشاف ... است و هدف اصلي آن به تصوير ... شد كه با توجه به اهميت ...

انواع باریت و کاربرد آنها

در فناوری ایجاد خلا، ، به عنوان فلز جذب کننده گازهای باقیمانده، و مقادیر کمی از آن در استخراج وب مس و سرب به عنوان کاهنده (گیرنده اکسیژن) و عامل احتراق و برطرف کننده گازها به کار می رود.

تاریخچه تهیه مس - daneshnameh.roshd.ir

با توجه به این ... منابع طبیعی مس مس و آلیاژهای آن در اکثر ... گردید و معادن شیلی که ...

وکتور کادر-وکتور قاب-وکتور فریم-وکتور حاشیه-ابزار طراحی ...

نوشته قبلی پیشین كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

وکتور کادر-وکتور قاب-وکتور فریم-وکتور حاشیه-ابزار طراحی ...

نوشته قبلی پیشین كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

نقش بخش معدن در اقتصاد ایران - مهندسی متالورژِی

در بخش مس نیز ... در سازمان صنایع و معادن ... و با توجه به پراکندگی آن در ...

تحقیق در مورد فرضيه یا سوالات مهم (Word)

تحقیق در مورد نقش ورزش در تحکیم و توسعه روابط اجتماعی زن

پاورپوینت درمورد تاثیر غرب بر انیمیشن و برنامه کودک در ایران

کارآفرینی

تحقیق درباره اداره بازرسي و استراتژي بازرسي

تحقیق در مورد اسرار غيبت امام زمان (با فرمت ورد)

دانلود رذايل اخلاقي 103 ص

دانلود طرح توجیهی جایگاه سوخت CNG

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی هوش تجاری

دانلود تحقیق رسانه های دیداری و شنیداری ساکن