دانلود رایگان


گزارش كارآموزي رشته کشاورزی –مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان 325 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته کشاورزی در مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV GPS GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان 325 ص

دانلود رایگان گزارش كارآموزي رشته کشاورزی –مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان 325 ص گزارش كارآموزي رشته کشاورزی –مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان 325 ص
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل 1: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياه
مقدمه........................................ 2
تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي. 4
توضيح وظايف اساسي موسسه...................... 12
تشكيلات موسسه................................. 15
بخش تحقيقات آ‍فت كش ها......................... 18
بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان......... 20
بخش تحقيقات علف هاي هرز و انگل هاي گلدار....... 21
بخش تحقيقات سن گندم.......................... 23
بخش تحقيقات بيماري هاي گياهان................. 24
بخش تحقيقات رده بندي حشرات.................... 27
بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي.............. 29
بخش تحقيقات نماتود شناسي گياهي............... 31
بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك.................. 32
بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري هاي ويروسي گياهي 33
بخش تحقيقات شناسايي رستني ها.................. 34
عنوان صفحه
بخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي.... 35
نيروي انساني................................. 36
طرح هاي تحقيقاتي.............................. 37
انتشارات..................................... 38
منابع فصل.................................... 41
فصل 2: معرفي محل كارآموزي
معرفي محل كارآموزي........................... 43
فصل 3: كليات
كليات........................................ 47
فصل 4: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اتاله كردن حشرات
اتاله كردن حشرات............................. 50
تهيه پرپاراسيون از حشرات كوچك................ 53
منبع اين فصل................................. 58
فصل 5: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه اي و پروژه مربوط به آن
مقدمه........................................ 60
مرفولوژي مراحل رشدي.......................... 61
دموگرافي و ديناميسم جمعيت.................... 67
عنوان صفحه
پروژه مگس سفيدگلخانه اي....................... 68
مگس سفيد..................................... 72
سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس هاي سفيد گلخانه اي 79
انواع آندوسولفان............................. 81
عسلك پنبه.................................... 88
كنه دو نقطه اي................................ 93
شپشك آرد آلود ساحلي.......................... 95
منابع اين فصل................................ 97
فصل6: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن زدگي در مزرعه آسيب ديده توسط اين آفت
زيرراسته ناجور بالان.......................... 99
كليد شناسايي خانواده هاي مهم سن ها............. 100
رده بندي سن ها................................. 106
الف: زيرراسته سن هاي آبزي..................... 106
ب: زير راسته سن هاي خاكزي..................... 107
سن گندم...................................... 111
پروژه سن گندم و تاثير سموم در كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده............................................. 126
عنوان صفحه
مواد و روش ها................................. 129
نتايج........................................ 131
بحث.......................................... 133
نتيجه اين آزمايشات........................... 139
منابع اين فصل................................ 141
فصل هفتم: پروژه مگس قهوه اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطه
مگس قهوه اي جاليز............................. 143
24 SC Tracer................................... 149
سم دلتامترین 5/2% EC....................................................................................... 161
دپيتركس 80% SP................................ 161
موسپيلان 4/20%................................. 162
مگس خربزه.................................... 173
سرخرطومي هندوانه............................. 177
منابع اين فصل................................ 180


عنوان صفحه
فصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه زني بذور كلزا
آزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه زني بذور كلزا............................................. 182
فصل نهم: UAV،GPS،GIS و نقش آنها در حفظ نباتات
مقدمه........................................ 192
ابعاد كشاورزي دقيق........................... 194
امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق........... 195
PIPM درون مزرعه.............................. 196
سيستم هاي حس كننده از راه دور UAV............. 197
تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عكس هاي حاصله از دستگاه UAV 198
PIPM در سطوح وسيع............................. 199
اطلاعات منطقه اي............................... 200
اطلاعات مربوط به مقياس محلي................... 200
سيستم حمايت از تصميم......................... 201
ذخيره و بازيافت GIS........................... 204
به كارگيري GIS و IPM حشرات.................... 207
IPM و تكنولوژي حشرات......................... 212
عنوان صفحه
منابع اين فصل................................ 214
فصل دهم: منابع
منابع لاتین............................................................................................................. 216
منابع فارسی..................................
217
فهرست عکس ها:
عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.
عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.
عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.
عکس شماره 4: نمای طبقه زيرزمين بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.
عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.
عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.
عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.
عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.
عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).
عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).
عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .
عکس شماره 12: مراحل رشدي مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.
عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.
عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.
عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.
عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.
عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.
عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.
عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.
عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.
عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).
عکس شماره 22: تخم های سن گندم.
عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.
عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.
عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).
عکس شماره 26: پوره سن گندم.
عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.
عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.
عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).
عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).
عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.
عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.
عکس شماره 33: میوه های خيار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.
عکس شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.
عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.
عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.
عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.
عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.
عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.
عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.
عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.
عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.
عکس شماره 43 : دستگاه GPS
عکس شماره 44 : هواپیمای UAV
عکس شماره 45 : هواپیمای UAV و نحوه کارکرد آن
گزارش کارآموزی رشته کشاورزی فایل ورد


مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی


گزارش کارآموزی رشته کشاورزی در مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی ...

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام uav،gps ،gis و نقش آنها ...

گزارش کارآموزي اسانسگيري ، گياهان دارويي

... مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام u.a.v و g.p.s و g.i.s و نقش آنها در حفظ گياهان ...

اصلاح نژاد زنبور عسل | نسل جوان ایران

... پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام uav،gps ،gis و نقش آنها در حفظ ...

گزارش کارآموزی کشاورزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی ...

مطالعاتي پراكنده در مورد ... uav،gps ،gis و نقش آنها در حفظ ... شناسي، آفات گياهي و حشره ...

صنایع چوب - مرکز پروژه هاي دانشجويي

... (رشته كشاورزي) گزارش ... حشرهشناسي، آفات گياهي و ... gps و gis و نقش آنها در حفظ ...

گزارش کارآموزي اسانسگيري ، گياهان دارويي

... مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام u.a.v و g.p.s و g.i.s و نقش آنها در حفظ گياهان ...

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آ‍فات گياهي ...

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آ‍فات گياهي به انضمام uav،gps ،gis و نقش ...

گزارش کارآموزی - payamsara.com

... مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام u.a.v و g.p.s و g.i.s و نقش آنها در حفظ گياهان ...

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات ...

... مطالعاتي پراكنده در مورد ... uav،gps ،gis و نقش آنها در حفظ ... شناسي، آفات گياهي و حشره ...

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی ...

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام uav،gps ،gis و نقش آنها ...

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آ‍فات گياهي ...

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آ‍فات گياهي به انضمام uav،gps ،gis و نقش ...

تحقیق در مورد سم شناسی

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آ‍فات گياهي بانضمام uav،gps ،gis و نقش ...

بررسی آماری تولیدات ادوات کشاورزی کارگاهی در مشهد

گزارش كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام uav،gps ...

بررسی آماری تولیدات ادوات کشاورزی کارگاهی در مشهد

گزارش كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام uav،gps ...

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی ...

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام uav،gps ،gis و نقش آنها ...

گزارش کارآموزی کشاورزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی ...

مطالعاتي پراكنده در مورد ... uav،gps ،gis و نقش آنها در حفظ ... شناسي، آفات گياهي و حشره ...

تکنیک های زوج درمانی