دانلود رایگان


پاورپوینت تنظیم کننده رشد گیاهی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت تنظیم کننده رشد گیاهی, هورمون , هورمون گیاهی , هورمون نمو گیاهی , آکسین , جیبرلین , سیتوکینین

دانلود رایگان پاورپوینت تنظیم کننده رشد گیاهی پاورپوینت تنظیم کننده رشد گیاهی
تنظیم کننده رشد گیاهی
*دریک مکان ویژه سنتز می شوند.
*ازمحل تولید به محل فعالیت(بافت هدف)انتقال داده می شوند.
*تغییرات ویژه وقابل تشخیصی در محل عمل بوجود می آورند.
در گیاهان نیز برخی ترکیبات شناخته شده اند که رشد،تمایز وفرآیندهای فیزیکی را تحت تاثیر قرار میدهند. این ترکیبات برخی از ویژگیهای هورمون ها را که در بالا به آنها اشاره شد، دارند ولی همه ی ویژگیهای فوق را دارا نمی باشند.به همین دلیل اغلب این ترکیبات را مواد تنظیم کننده رشدگیاهی (plant growth requlators ) یا به اختصار PGRS می نامند.

هورمون:
بیشتر تعاریف برای هورمون ها از نوع عملی اند یعنی بر حسب فعالیت بیولوژیکی شان تعریف می شوند نه بر اساس ماهیت شیمیایی شان.شاید تعریف دقیق تربه این صورت باشد که:
هورمون های گیاهی بیشتربه عنوان یک ماده ی آلی تا یک ماده ی غذایی(ماده ای که کربن وانرژی و عناصرمعدنی ضروری راتامین کند)درمقادیر بسیاراندک فعالیت کرده ،دربخشهای معینی از گیاه ساخته شده وبه جایگاه های دیگرمنتقل میشوند و در آنجا واکنش های بیوشیمیایی،فیزیولوژیکی ویا مورفولوژیکی را سبب می شود و سبب پیش بردن ،مهار شدن یا تغییرات کیفی در رشد و نمو می شود.
از این رو تمام هورمونها مواد رشد گیاهی هستند
ولی عکس این موضوع درست نیست.

شناسایی هورمون گیاهی:
برای اینکه یک ترکیب به عنوان هورمون گیاهی شناخته شود، خواص مشخصی را لازم دارد؟
الف)محل ساخته شدن با محل اثر آنها در گیاه فرق بکند(مثلا ساختن این مواد در جوانه ها و برگهای جوان صورت گیرد اما عکس العمل آنها در ساقه ها و ریشه ها و یا اعضای دیگر انجام شود).
ب)با مقادیر بسیار کم عکس العمل انجام شود(مثلا غلظت پایینی در حد10بتوان9-مولار).
ج)برعکس ویتامین ها وآنزیم ها،عکس العمل ها ممکن است تغییرشکل دهنده(غیر قابل برگشت) باشد.

هورمون نمو گیاهی:
امروزه نمو گیاهی را 5 نوع هورمون تنظیم می کند.
1)اکسین 2)جیبرلین 3)سیتوکینین 4)اتیلن 5)آبسیزیک اسید
هر چند شواهدی دال بر وجود هورمونهای استروئید، براسینواستروئیدها با محدوده ی وسیعی از تاثیرات ریخت شناسی بر روی نمو گیاه وجود دارد.
انواع دیگر هورمون ها که در برابر عوامل بیماریزا و گیاهخواران اثر می گذارد از جمله ژاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید و سازگانهای پلی پپتیدی نیز شناخته شده اند.لذا تعداد و نوع هورمونها و مولکولهای پیام رسان هورمون مانند در گیاه گسترش فراوانی یافته است
هورمون گیاهی:
هورمون گیاهی به مواد مختلفی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمتهای آن به جا می گذارد و در تراکم های بسیار کم فعالند. این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی بوجود آمده و این واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده است. هورمون های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می شود در بافتهای مریستمی و یا لااقل جوان از هر نوع ساخته می شوندو غالباً اثرخود را پس از انتقال به بافت هدف می گذارند.

گروه های هورمون گیاهی:
بسیاری از هورمون های گیاهی دارای کاربردهای عملی متعدد و مهمی در کشاورزی و باغبانی هستند.
هورمون های گیاهی به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند:
الف) تحریک کننده های رشد شامل: اکسینها (Auxin)،جیبرلینها (Giberellin) و سیتوکینینها
ب) بازدارنده های رشد (لگاماها) که شامل: اسید آبسیزیک (ABA یا Abscisic acid) و اتیلن می باشند.

آکسین:
اولین گروه هورمون گیاهی هستند که کشف شدند و مورد استفاده قرار گرفته. ماهیت هورمونی آنها بطور روشن در آزمایشی که برای اولین بار توسط وانت در سال ۱۹۲۸ انجام گرفت در کولئوپتیل یولاف از گیاهان تیره غلات نشان داده شده و در غلظت کمتر از ۱۰*۱مولار می توان به کار برد طبیعی ترین ترکیبی که در گیاهان شاخته شده است اسید ایندول -۳- استیک (IAA)می باشد که احتمالاًدر گیاهان از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می شود. مراکز عمده ساخته شدن آکسین بافت های مریستمی انتهایی از قبیل جوانه های در حال بازشدن، برگهای جوان، نوک ریشه، گلها یا گل آذین روی ساقه گلدار می باشد و نحوه انتقال آکسین در اندامهای جوان از بالا به پایین و در اندامهای پارانشیمی در داخل آوندهای آبکشی انجام می گیرد و در ریشه هم از نوک ریشه به سمت بالای ریشه صورت می گیرد.

نقش آکسین در گیاه:
۱- طویل شدن سلولها و اندامها: اولین اثر آکسین ها می باشد که افزایش غلظت آکسین شدت طویل شدن سلولها را به همراه دارد.
۲- نور گرایی (فتوتروپیسم): این اثر که بیشتر بصورت خمیدگی در گیاه می باشد بعلت توزیع نامتقارن اکسین در اندام مربوط قابل ملاحظه می باشد.
۳- زمین گرایی: در ریشه نظیر ساقه که رشد افقی دارد تجمع زیادتر اکسین در نیمه زیرین رشد ریشه را کند کرده و سبب خمیدگی می شود.
۴- فعال ساختن لایه زاینده: فعالیت لایه زاینده بوسیله آکسین ها که در درون ساقه از بالا به پایین و از جوانه های در حال رشد حرکت می کند تجدید می شود.
۵- ایجادگل: آکسین گل دادن بعضی از گیاهان روز بلند به شرط آنکه دوره فتوپریود به اندازه کافی برای گلدهی گیاهان طولانی باشد تسریع می نماید. مانند سیلن و بذرالبنج.

جیبرلین:
جیبرلین ها ابتدا در سال ۱۹۳۸ هنگام مطالعه نوعی قارچ برنج بنام ژیبرلا فوجیکوری از گروه آسکومیستها (کیسه دار) کشف شدند. ماده متبلوری از عصاره بدون قارچ محیط کشتی که این قارچ در آن رشد کرده بوده کشف شد که اثر این قارچ بر گیاهان آلوده را داشت. این محلول جیبرلین نامیده شد. نواحی عمده ساخته شدن جیبرلین در گیاهان برگهای مریستمی، نوک ریشه، بذرهای در حال رشد می باشد و انتقال این هورمون در گیاهان کاملاً بطور آزاد و هم در آوند آبکش و هم در آوند چوبی روی می دهد. جیبرلین ها گروه مشخصی از هورمون های گیاهی هستند که بسیار به هم شبیهند. اسید جیبرلیک (GA)یکی از بهترین و معروفترین ترکیبات این گروه می باشد.

نقش جیبرلین در گیاه:
۱- طویل شدن سلولها: جیبرلین ها همانند اکسین در طویل شدن اندامهای گیاهی نقش بازی می کنند.
۲- اثر روی گل دادن: همانند اکسین ها در گیاهان روز بلند باعث تولید گل و از طرفی در روی گیاهان روز کوتاه باعث توقف گلدهی می شود.
۳- طویل شده وتشکیل ریشه ها: برخی جیبرلین ها با غلظت مناسب لااقل در بعضی گونه ها به طویل شدن ریشه کمک می کنند و از طرفی دیگر برخی جیبرلین ها از تشکیل ریشه روی قلمه ها جلوگیری می کند که علت آن خنثی کردن اثر اکسین ها است.
۴- رشد برگ: با توجه به اینکه طول موج های کوتاه ناحیه قرمز در ایجاد رشد برگ موثرترین است این هورمون می تواند جایگزین نور قرمز شود.
۵- سبز کردن بذر: بذر انواعی از گیاهان برای اینکه پس از کاشت سبز شود قبلاً لازم است که در معرض نور قرار گیرد؛ نور طیف قرمز از این نظر موثرترین نور است. جیبرلین می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد و به عبارت دیگردر شکستن دوره خواب بذور، جیبرلین جایگزین نور قرمز می شود.
۶- شکستن دوره خواب جوانه: شکستن دوره خواب بعضی از گونه های گیاهان چوبی مناطق معتدل تحت کنترل فتوپریود است لذا این هورمون می تواند جایگزین خوبی برای فتوپریود به طول کافی باشد.
۷- افزایش طول میان گره ها: استفاده از این هورمون در گیاهان می تواند منجر به افزایش طول میان گره ها شود.

سیتوکینین:
در سال ۱۹۵۵ دانشمندی بنام میلر موفق شدکه از DNA تجزیه شده اسپرم شاه ماهی اولین انگیزننده تقسیم یاخته ای را جدا کندو آن را کینین نام نهاد و بعدها معلوم شد که این ماده مصنوعی در گیاه وجود ندارد و اولین ماده طبیعی استخراج شده از گیاه که در واقع سیتو کینین طبیعی می باشد از بذر ذرت به دست آمده که آن را زآتین نامیده شد. زآتین یکی از فعالترین سیتوکینین شناخته شده است که دارای اثرات رونق بخشی دارد که مهمترین آن تقسیم سلولی است. سیتوکینین ها بطور عمده در مریستم های انتهایی ریشه، گل آذین ها ومیوه های در حال رشد ساخته می شود. سیتوکینین ساخته شده در نوک ریشه بوسیله شیره خام آوندهای چوبی و در بخش های بالایی گیاه توسط آوندهای آبکشی بسمت پایین انتقال می یابد.

نقش سیتوکینین در گیاه:
۱- بزرگ شدن و طویل شده سلولها: سیتوکینین ها در مرحله طویل شدن سلول یا بزرگ شده آن رشد تاثیر می گذارد ولی اینکه اثر رونق بخشی یا باز دارنده است بستگی به اندام مربوط نوع بخصوص سیتوکینین و غلطت آن دارد.
۲- ایجاد جوانه گل و نمو آن: در برخی از گیاهان افزایش نسبت سیتوکینین به اکسین سبب پیدایش جوانه ها و در نتیجه شاخه های برگدار می شود.
۳- تشکیل ریشه: سیتوکینین با غلظت خیلی کم به تشکیل ریشه کمک کرده ولیکن در غلظت زیاد از تشکیل آن جلو گیری می کند.
۴- پیری دیر رس: این هورمون پیری را در برگها با غلظت نسبتاً کم به تاخیر می اندازد و از ریزش گلها و برگ و میوها جلوگیری می کند.
۵- پارتنوکارپی: سیتوکینین همانند هورمون های گروه اکسین و ژیبرلین باعث پارتنوکارپی می شوند.
۶- تاثیر روی گل دادن: سیتوکینین باعث تولید گل در گیاهان روز بلند شرایط روز کوتاه و برعکس می شود.
۷- شکستن دوره خواب بذر: سیتوکینین ها در غلظت مناسب با ژیبرلین ها و نور قرمز خاصیت شکستن دوره خواب بذر حساس به نور را دارد.
پاورپوینت تنظیم کننده رشد گیاهی


هورمون


هورمون گیاهی


هورمون نمو گیاهی


آکسین


جیبرلین


سیتوکینین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


۱۱ گیاه دارویی برای دیابتی ها

داروی گیاهی دیابت دیابت,درمان دیابت داروی دیابت درمان قطعی دیابت,بیماری دیابت,دیابت چیست ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان پایش و رشد کودک

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم. ایمن سازی و واکسیناسیون ...

وب سایت دکتر مجید ظهرابی متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون …

وب سایت رسمی دکتر مجید ظهرابی،‌ مختصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ، حاوی مطالب مفید ...

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت ...

پاورپوینت جنگ و دفاع مقدس—1 برچسب‌ها: PowerPoint جنگ، ppt دفاع، دانلود پاورپوینت مقدس، علوم ...

سروتونین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سروتونین در طبیعت. همین‌طور که سروتونین در حیوانات نیز دارای کارکردهایی است، سروتونین در ...

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت ...

پاورپوینت جنگ و دفاع مقدس—1 برچسب‌ها: PowerPoint جنگ، ppt دفاع، دانلود پاورپوینت مقدس، علوم ...

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی دانلود پایان نامه و پروژه های کارشناسی و ارشد ...

, گياهان دارويي , کنگر, گیاه کنگر, کنگر وحشی, کنگر خوراکی ...

کنگر , گیاه کنگر ,کنگر خوراکی , کنگر وحشی, Gundelia tournefortii , بذر کنگر وحشی , بذر کنگر: کنگر , گیاه ...

نکاتی مهم برای انتخاب رشته – در انتخاب رشته آگاهانه عمل کنید

نکاتی مهم برای انتخاب رشته — در انتخاب رشته آگاهانه عمل کنید در مقاله ای که در ادامه مطلب ...

: هورمون رشد

اثر غلظت گلوکز در ترشح هورمون رشد غلظت گلوکز در سلولهای ترشح کننده هورمون آزاد کننده هورمون ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری; راهنمای معلم کاروفناوری; بازارچه کاروفناوری; طرح درس کاروفناوری; فیلم آموزشی ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان پایش و رشد کودک

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم. ایمن سازی و واکسیناسیون ...

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت ...

پاورپوینت جنگ و دفاع مقدس—1 برچسب‌ها: PowerPoint جنگ، ppt دفاع، دانلود پاورپوینت مقدس، علوم ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت ...

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای علاقمند (دولت ...

پاورپوینت - pnut-ac.ir

پاورپوینت ,پاورپوینت ,دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت ...

پاورپوینت جنگ و دفاع مقدس—1 برچسب‌ها: PowerPoint جنگ، ppt دفاع، دانلود پاورپوینت مقدس، علوم ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان پایش و رشد کودک

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم. ایمن سازی و واکسیناسیون ...

پاورپوینت - pnut-ac.ir

پاورپوینت ,پاورپوینت ,دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی

۱۱ گیاه دارویی برای دیابتی ها

داروی گیاهی دیابت دیابت,درمان دیابت داروی دیابت درمان قطعی دیابت,بیماری دیابت,دیابت چیست ...

, گياهان دارويي , کنگر, گیاه کنگر, کنگر وحشی, کنگر خوراکی ...

کنگر , گیاه کنگر ,کنگر خوراکی , کنگر وحشی, Gundelia tournefortii , بذر کنگر وحشی , بذر کنگر: کنگر , گیاه ...

تحقیق درباره نوآوری دانش در مدیریتدانلود پاورپوینت مهارت مدیریت خشم

بیمه عمر

رام رسمی تبلت چینی Allwinner A23 T736-MAINBOARD-V3.0